Szegedi Tudományegyetem Alma Mater Szabályzata

2007.

 

 

I. fejezet

Általános rendelkezések

 

A Szegedi Tudományegyetem Alma Mater (Továbbiakban: SZTE Alma Mater) a 2000. január elsejét megelőzően a Szegedi Tudományegyetem (Továbbiakban: SZTE) jogelődintézményeiben (Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatóriuma, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, a József Attila Tudományegyetem, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Szegedi Főiskolai Kara és a hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskola -  szerk.), illetve 2000. január elsejét követően a Szegedi Tudományegyetemen diplomát szerzett, illetőleg végzés előtt álló hallgatókat, az SZTE–vel kapcsolatba került személyeket, szervezeteket, valamint az SZTE polgárait összefogó és képviselő önálló egyetemi szervezeti egység.

 

 

Célok

 

Az SZTE Alma Mater célja az értékközvetítés és a közösségtudat erősítése az SZTE-vel kapcsolatba kerülő/került személyek és szervezetek körében folyamatos információ, valamint szolgáltatás nyújtás útján.

 

 

 

Tevékenységek

 

Az SZTE Alma Mater a tagokkal való kapcsolattartást és közösségépítést támogatva kívánja szolgáltatásaival tagjait az SZTE életébe aktívan bevonni. Az információ-szolgáltatást és tájékoztatást az SZTE Alma Mater rendszeres hírlevelekkel és kiadványokkal végzi, melynek keretében a tagok igényeinek megfelelően tájékoztatást kíván adni különösen az aktuális posztgraduális képzési lehetőségekről, az Egyetem szakmai, tudományos eseményeiről. A különböző, évente megrendezendő rendezvényekkel, díjakkal új hagyományokat teremtve lehetőséget kíván adni a tagoknak a személyes találkozásra.

  1.  

II. Fejezet

Tagsági jogviszony

 

Az SZTE Alma Maternek tagja lehet

 

a, mindenki, aki valaha bármilyen szakon, bármennyi ideig az anyaintézményben tanult, oktatott, kutatott, vagy dolgozott,

b, az SZTE végzős hallgatója,

c, bármely az SZTE-vel, ill. a jogelődintézménnyel (Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatóriuma, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, a József Attila Tudományegyetem, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Szegedi Főiskolai Kara és a hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskola - szerk.) / SZTE Alma Materrel kapcsolatba került személy, jogi személy,szervezet.

 

A tagsági jogviszony a regisztrációs adatlap, mint belépési nyilatkozat kitöltésével, annak az SZTE Alma Materhez történő eljuttatásával jön létre.

SZTE Alma Mater tagsági formák:

 

a, „gratis” tagsági forma jár a regisztrációval automatikusan a - pályázati forrás meglétéig (előre láthatólag: 2007. május 31-ig) - magánszemélyek számára, amely ingyenesen biztosítja a tagoknak járó szolgáltatásokat, a hírleveleket, a képzési lehetőségekről való tájékoztatást, és az SZTE Alma Mater ingyenes rendezvényein való részvételt.

 

A „gratis” tagsági forma megszűnését követően rendes tagsági forma jár ezen személyek számára. A mindenkor alkalmazandó tagsági díjak mértéke, fizetésének feltételei, módja az SZTE Alma Mater honlapon kerül megjelölésre.

 

b, tiszteletbeli tagságra jogosultak mindazok, akik az SZTE, az SZTE Alma Mater népszerűsítéséért, szakmai fejlesztéséért sokat tettek. A tiszteletbeli tagságra jogosultat - a karok javaslatának figyelembevétele mellett – az SZTE Alma Mater elnöke kéri fel a tisztség elfogadására.

 

c, támogató tagnak számít az, aki az SZTE Alma Matert és az Egyetemet 10.000 forintot meghaladó összeggel, vagy azt meghaladó értékű szolgáltatással támogatja. A támogató tagoknak automatikusan járnak a „gratis”, illetve a rendes tagság szolgáltatásai.

 

Az SZTE Alma Mater Arany fokozatú támogatója az, aki az aktuális tanévben 2.000.000,- Ft-tal, vagy azt meghaladó összeggel támogatja az SZTE Alma Matert.

 

Az SZTE Alma Mater Ezüst fokozatú támogatója az, aki az aktuális tanévben 1.000.000,- Ft-tal, vagy azt meghaladó összeggel támogatja az SZTE Alma Matert.

 

Az SZTE Alma Mater Bronz fokozatú támogatója az, aki az aktuális tanévben 500.000,- Ft-tal, vagy azt meghaladó összeggel támogatja az SZTE Alma Matert.

 

A tag jogosult:

 

a, Megismerni az ehhez hozzájárult SZTE Alma Mater tagok névsorát

b, Tájékozódni az SZTE életéről, programjairól

c, Részt venni a szervezet rendezvényein

d, Tagsági formája szerint járó szolgáltatások és kedvezmények igénybevételére

 

A tag kötelessége:

 

a, Az általa választott tagsági forma feltételeit teljesíteni

b, e-mail, lakcím változását jelezni (max. 3 hónap)

c, lehetőségeihez képest támogatni és segíteni az SZTE-t és az SZTE Alma Matert

d, az Egyetem és az SZTE Alma Mater jó hírnevét megőrizni, öregbíteni

 

A tagsági jogviszony megszűnik:

 

a, kilépéssel a tag SZTE Alma Materhez intézett írásbeli nyilatkozata alapján

b, a tag kizárásával

c, a tag halálával

d, a tag jogutód nélküli megszűnésével

 

A tag kizárására akkor kerül sor, ha jelen alapszabályban meghatározott kötelezettségeit felszólítás ellenére nem teljesíti.

 

III. fejezet

A szervezet felépítése és működése

 

 

a, SZTE Alma Mater elnöke a Szegedi Tudományegyetem mindenkori rektora, akinek jogköre különösen:

 

b, Az SZTE Alma Mater mindenkori vezetője ellátja

 

c, Az SZTE Alma Mater irodavezetőjét az elnök és a vezető együttesen nevezi ki. Az irodavezető irányítja:

 

Az SZTE Alma Mater céljainak megvalósítása érdekében egymással együttműködik különösen a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói és Közkapcsolati Igazgatósága, a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság, Kulturális Iroda, Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, SZTE Karrier Iroda, Egyetemi Életvezetési és Tanácsadó Központ, Sportközpont, továbbá valamennyi, a célok elérése szempontjából releváns egyetemi szervezeti egység.

 

  1. IV. A szervezet gazdálkodását érintő tevékenységek

 

Az SZTE Alma Mater működésének gazdasági és infrastrukturális feltételei az SZTE Karrier Irodán keresztül biztosítottak.

 

Az SZTE Alma Mater anyagi forrásai:

 

a, pályázati pénzek,

b, rendezvények bevételei,

c, magánszemélyektől befolyt támogatások,

d, jogi személyektől - külön megállapodás alapján - befolyt támogatások,

e, fundraising, adománygyűjtés,

f, a pályázati forrás megszűnése után tagdíjakból befolyt összegek,

g, a pályázati forrás megszűnése után tagdíjakat meghaladó összegű befizetések.

 

 

  1. Záró rendelkezések

 

Jelen szabályzatot a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a 2007. március 26. ülésén hozott 41/2007. számú határozatával elfogadta, és az Egyetemi Értesítőben történő közzététel napján lép hatályba.

 

Szeged, 2007.március

 

 

Dr. Szabó Gábor

rektor