Adatkezelési szabályzat 

Jelen dokumentum az SZTE Alma Mater adatkezelési szabályzatát és az általa üzemeltetett www.sztealmamater.hu weboldal felhasználási feltételeit tartalmazza.
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az adatkezelést a NAIH-70324/2013. számon nyilvántartásba vette.

Az adatkezelő neve

Szegedi Tudományegyetem, amely ezt a feladatát  az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóságon, az SZTE Alma Mater irodán keresztül látja el (a továbbiakban SZTE Alma Mater).

Az adatkezelő címe

Levelezési cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

SZTE Alma Mater iroda: 6722, Szeged, Honvéd tér 6., 33-as iroda

Az adatkezelő egyéb elérhetőségei

Telefon: 62/54-6775

Email cím: info@sztealmamater.hu, iroda@sztealmamater.hu

Weboldal: www.sztealmamater.hu

Az adatkezelés megnevezése

A Szegedi Tudományegyetemen az Universitas-Szeged Nonprofit Kft. és az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóságon belül az SZTE Alma Mater látja el az alumni/öregdiákokkal kapcsolatos feladatokat. A www.sztealmamater.hu oldalon a regisztrációkor önkéntesen megadott adatok kezelését az SZTE Alma Mater biztosítja.

Az adatkezelés jogalapja

A vonatkozó 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a www.sztealmamater.hu weboldalon történő REGISZTRÁCIÓ vagy személyes JELENTKEZÉS alkalmával adja meg a csatlakozó személy. (A továbbiakban: tag.)

 

Az adatkezelés célja

 

  1. DPR (diplomás pályakövető rendszer) építése - végzett egyetemisták utánkövetése
  2. hírlevélküldés: álláslehetőségek, egyetemi rendezvények, programok, az egyetemmel kapcsolatos hírekről
  3. nyereményjátékok esetében értesítés a nyereményről
  4. tagkártyarendszer (SZTE Alma Mater-es tagkártya, amely számos kedvezményre jogosítja tulajdonosát)
  5. egyéb szolgáltatások (pl. mentorprogram) - értesítés hírlevélben, kapcsolatfelvétel
  6. önkéntes tevékenységi lehetőségekről értesítés

A tag által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, valamint visszaigazolás kiküldésének lehetősége. Az adatokat az SZTE Alma Mater felhasználhatja statisztikai célokra.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a tag előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik a törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A kezelt adatok köre

A tag által kötelezően megadott adatok az egyetemi honlapon történő regisztrációkor: név, kar, szak, végzés éve, e-mail cím, születési dátum, az egyetemmel való kapcsolat formája, jelszó.

A regisztrációt  vagy jelentkezést követően az SZTE Alma Mater által kezelt www.sztealmamater.hu oldalhoz kapcsolt adatbázisban a megadott adatok rögzítésre kerülnek. Az adatbázist az SZTE Alma Mater mindenkori munkatársai kezelik, akikre a Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi szabályzata vonatkozik.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az SZTE Alma Mater fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a tagok értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

A tagok jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről a tagok tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tagok kérhetik adataik helyesbítését és törlését, ez utóbbi által a tagsági jogviszonyuk megszűntetését. A tájékoztatási és törlési igényt e-mailben az info@sztealmamater.hu vagy az iroda@sztealmamater.hu címre kell eljuttatni. Az adatkezelő az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül írásban (e-mail) nyújt tájékoztatást, vagy biztosítja az adatok törlését.

Jogérvényesítési lehetőségek

 

Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat és kezdeményezhet eljárást.

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

További bírósághoz fordulhat az Infotv. 22. §-a alapján. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.